Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi Meclis’te

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanması öngörülüyor” dedi.

EN FAZLA 100 GÜN KİRALANABİLECEK

Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor. Düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Kanun teklifinin TBMM’de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun’da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.

Düzenlemedeki maddeler şöyle:

Madde 1 ve 2:

Açıklama: Madde ile; konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlanmış, Kanunun kapsamı belirlenirken tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kapsam dışında tutulmuş ve tanımlar düzenlenmiştir.

Madde 3:

Açıklama: İzin belgesini vermeye Bakanlığın yetkili olduğu, bu yetkiyi valilik vasıtasıyla kullanabileceği; birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesi taleplerinin kat maliklerinin oybirliği ile alınan karar neticesinde yapılacağı; izin belgesi alma yükümlülüğünün kiraya verene ait olduğu; kiraya verenin ölümü halinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması durumunda izin belgesinin geçersiz olacağı; izin belgesi sahibinden kiralanan kullanıcıların kendi nam ve hesabına üçüncü kişilerle yaptıkları kiralamaların yasak olduğu hususlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı malik adına izin belgesi düzenlenebileceği ve aynı malik adına aynı binada belge düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatının zorunlu olduğu hususları hüküm altına alınmaktadır.

Madde 4:

Açıklama: Madde ile, izinsiz kiralama faaliyeti tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar ile izin belgesi sahiplerine uygulanacak idari yaptırımlar belirlenmektedir.

Bu kapsamda;

Maliki tarafından izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutların malikler hakkında,
İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralayanlar hakkında,
Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiralayanlar hakkında,
İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında,
Her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya veren malikler hakkında,
Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda
Malikin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda
Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde
Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde
Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde
Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının, tespit edilmesi durumunda,
Ve çeşitli bazı fiiller, idari yaptırım konusu olarak belirlenmektedir.

Madde 5:

Açıklama: Madde ile; izin belgesinin iptalini gerektiren durumlar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;

İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi.
Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.
İzin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni maliki tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından turizm amaçlı kiralama yapılan konutun kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının bildirilmesi.
Sağlık ve hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilip idari para cezası uygulanması ve süre verilmesine rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi gibi durumlarda izin belgesi iptal edilecektir.

Madde 6:

Açıklama: Turizm amaçlı kiralamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili olduğu ve gerekli görmesi durumunda bu yetkiyi valilikler aracılığıyla kullanabileceği düzenlenmiştir. Madde ile ayrıca; bu Kanunun uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları giderme yetkisinin Bakanlığa ait olduğu düzenlenmiştir. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir